Historijat

JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo

OSNIVANJE ŠKOLE

8. juna 1953. godine skupštine Trgovinske komore donijela je odluku o osnivanju druge po redu (prva je u
Banja Luci) Stručne trgovačke škole sa praktičnom obukom. Škola će u prvoj godini imati 3 odjeljenja sa
100 učenika. Nastava se realizirala u barakama na Kovačima.

25. jula 1953. godine Savjet za prosvjetu nauku i kulturu Narodne republike Bosne i Hercegovine odobrio
je Trgovinskoj komori NRBiH otvaranje Stručne trgovačke škole sa praktičnom obukom u Sarajevu.

15. april 1955. godine Narodni odbor grada Sarajeva donosi Rješenje u davanju na korištenje nekretnine u
opštenaraodnoj svojini Trgovinskoj komori NRBiH u svrhu izgradnje zgrade za učenike Stručne trgovačke
škole.
1957. godine škola prelazi u novu zgradu na Mejtašu, gdje se u sklopu škole nalazi i dom.
12. decembra. 1963. Privredna komora sreza Sarajevo preuzima prava osnivača na Stručnoj trgovačkoj
školi sa praktičnom obukom u Sarajevu koju je osnovala biša Trgovinska komora NRBiH. Direktor škole je
tada bio Imamović Halid.
1964. godine donesen je Zakon o jedinstvenom ispitu po kome niko nije mogao raditi u trgovini bez
položenog ispita, a odnosilo se na one koji su već radili u trgovini 15 ili više godina. Ova obaveza se
odnosila na cijelu Bosnu i Hercegovinu i ova škola je u tom pogledu dala ogroman doprinos.

Slijedilo je stvaranje novih trgovačkih profila: osim prodavača, skladištari, dispečeri i aranžeri uz neprestano
povećanje broja učenika i do 1 200.

U tom periodu postojala je vrlo tijesna saradnja sa trgovačkim firmama tzv. udruženim radom u kojima su
naši učenici obavljali praktičnu nastavu i pod stručnim nadzorom naših nastavnika, a što je doprinijelo
stvaranju kvalitetnog trgovačkog kadra.

DOSADAŠNJI NAZIVI ŠKOLE

Naziv školeoddo
Stručna trgovačka škola sa praktičnom obukom1953.1962.
Trgovinska škola sa praktičnom obukom u Sarajevu1963.1991.
Srednja trgovinska škola sa praktičnom obukom1992.1993.
JU Srednja stručna trgovinska škola Sarajevo1994.2008.
JU Srednja trgovačka škola Sarajevo2009.2016.
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo2016.I sada